VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽÍ

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽÍ SODASTREAM NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH (ďalej len súťaž)

Preambula
 

  • Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorýupravuje podrobne pravidlásúťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určenépodmienky súťaže.
  • Účelom tohto štatútu je upraviťpravidlásúťaže na sociálnych sieťach SODASTREAM(predovšetkým Facebook a Instagram).
  • Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
  • Súťažje oznámenáv texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažnýpríspevok“) na Facebook stránke SODASTREAM.
 

Organizátor súťaže
 

  • Organizátorom a zároveňvyhlasovateľom súťaže je: FAST PLUS, a.s., so sídlom Na pántoch 18, Bratislava, PSČ831 06, Slovenskárepublika, IČO: 357 12 783, zapísanáv Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7227/B (ďalej len „vyhlasovateľ, organizátor“).

Celý dokument na stiahnutie