ODMEŇUJEME NAŠICH ZÁKAZNÍKOV ZA VERNOSŤ. PRE VŠETKÝCH, KTORÍ BY CHCELI VYMENIŤ SVOJ STARÝ PRÍSTROJ SODASTREAM ZA NOVÝ, SME PRIPRAVILI PRÍSPEVOK NA NÁKUP NOVÉHO PRÍSTROJA, TZV. ŠROTOVNÉ

Pravidlá a podmienky akcie:

 1. Každý zákazník, ktorý si v období od 1.6.2018 - 30.9.2018 zakúpi u autorizovaného predajcu značky SodaStream na území Slovenskej republiky akýkoľvek prístroj na výrobu perlivej vody značky SodaStream (tzn. akýkoľvek model za cenu obvyklú; nevzťahuje sa na vernostné programy) a vráti spoločnosti FAST PLUS, spol. s r. o., ktorá je autorizovaným distribútorom značky SodaStream na slovenskom trhu, najneskôr do 15.10.2018:
  1. svoj pôvodný (starý) prístroj na výrobu perlivej vody Sodastream s originálnou nepoškodenou bombičkou Sodastream
  2. alebo nepoškodenú originálnu bombičku SodaStream
  obdrží spätne príspevok na nákup prístroja SodaStream vo výške 20 Eur s DPH (ďalej len „šrotovné“).
 2. Na získanie šrotovného je potrebné dodržať nasledovný postup:
  1. Zakúpiť si v období 1.6.2018 - 30.9.2018 u autorizovaného predajcu značky SodaStream na území Slovenskej republiky akýkoľvek prístroj zn. SodaStream
  2. Zaregistrovať nákup na stránke SodaStream: www.sodastream.sk/srotovne-sk
  3. Poslať najneskôr do 15.10.2018 na adresu: FoxHunter, s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
   súčasný (starý) prístroj s nepoškodenou originálnou bombičkou SodaStream (prípadne iba nepoškodenú originálnu bombičku SodaStream bez prístroja)
   registračné číslo, ktoré je súčasťou e-mailu pri registrácii nákupu (možno tiež poslať iba vytlačený registračný formulár)
   kópiu dokladu o kúpe nového prístroja SodaStream s dátumom predaja v období trvania akcie od 1.6.2018 – do 30.9.2018 (len v prípade, že ste ho nepriložili pri registrácii na webe)
 3. Po splnení vyššie uvedených podmienok a overení správnosti bude šrotovné vo výške 20 Eur (vrátane DPH) vyplatené na účet zákazníka zadaný pri registrácii najneskôr do 30 dní od doručenia na adresu spoločnosti FoxHunter, s. r. o., ktorá zároveň bude realizovať samotnú finančnú transakciu na účet zákazníka.
 4. Registrovať sa môže každý nákup len raz. V prípade pokusu o registráciu s dokladom, ktorý už bol raz registrovaný, bude takáto registrácia považovaná za neplatnú a spotrebiteľ nemá nárok na vyplatenie šrotovného.

Usporiadateľom marketingovej akcie je spoločnosť FAST PLUS s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35 712 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14206/B, tel.: 02/491 058 90, e-mail: zakaznicke.centrum@fastplus.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto marketingovej akcie. Usporiadateľ je zároveň oprávnený marketingovú akciu kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách marketingovej akcie, bude zmena pravidiel zverejnená na internetových stránkach usporiadateľa.

Informácia k spracúvaniu osobných údajov

Zaregistrovaním nákupu na webovej stránke www.sodastream.sk zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami marketingovej akcie „Šrotovné“ a potvrdzuje, že sa oboznámil s ďalej uvedenými informáciami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Usporiadateľ spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje zákazníkov, ktorí sa zúčastnia marketingovej akcie a zaregistrujú svoj nákup na webovej stránke www.sodastream.sk. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (t.j. meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo bankového účtu), a to na účely priameho marketingu, najmä na realizáciu marketingovej akcie, evidenciu a identifikáciu účastníkov akcie a poskytnutie šrotovného podľa týchto podmienok marketingovej akcie, a ďalej na zasielanie informácií o produktoch a o ďalších akciách a súťažiach organizovaných usporiadateľom.

Usporiadateľ spracúva osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazníka so spracúvaním osobných údajov. Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ pri registrovaní svojho nákupu na webovej stránke www.sodastream.sk zákazník dáva usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené v predchádzajúcom odseku a zároveň potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne. Zákazník poskytuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu, dokiaľ trvá záujem zákazníka dostávať od usporiadateľa marketingové informácie a zákazník svoj súhlas neodvolá.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu usporiadateľa Na pántoch 18, 831 06 Bratislava a tiež e-mailom doručeným na e-mailovú adresu info@sodastream.sk. Zákazník berie na vedomie, že ak odvolá svoj súhlas pred ukončením marketingovej akcie, v takom prípade nie je možné, aby zostal účastníkom akcie, bude z akcie vyradený a šrotovné mu nebude poskytnuté. Ak zákazník svoj súhlas odvolá po skončení marketingovej akcie, nebude to mať žiaden vplyv na šrotovné, ktoré mu bolo v rámci marketingovej akcie poskytnuté, avšak mu nebudú naďalej zasielané informácie o produktoch a o ďalších akciách a súťažiach organizovaných usporiadateľom.

Organizátor je oprávnený uchovávať a spracúvať osobné údaje účastníkov po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a ďalej po dobu, po ktorú uchovávanie osobných údajov môžu vyžadovať platné právne predpisy alebo ochrana oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä uplatňovanie podmienok tejto marketingovej akcie a uplatňovanie práv usporiadateľa v prípade zneužitia účasti v marketingovej akcii.

Zákazník má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov právo:

Usporiadateľ môže sprístupniť osobné údaje iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností FAST a sprostredkovateľovi, ktorým je spoločnosť Fox Hunter SK, s. r. o. (sídlo: Kaštielska 2, 821 05 Bratislava, IČO: 44 498 217). Usporiadateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ani do medzinárodnej organizácie.

Zodpovedná osoba usporiadateľa: Attila Forgon, tel.: 02/491 058 24, e-mail: attila.forgon@fastplus.sk.

Bratislava, dňa 21.5.2018

© Sodastream