Pravidlá marketingovej súťaže Tropical

Pravidlá marketingovej súťaže (ďalej len súťaž) „VYHRAJ SO SODASTREAM 5x RODINNÝ VÍKENDOVÝ POBYT V AQUACITY POPRAD ALEBO JEDNU Z 500 KS ORIGINÁLNYCH OSUŠIEK“
 
1.    Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže
Vyhlasovateľom a Organizátorom súťaže je spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:14206/B (ďalej len Organizátor).

2.    Územná platnosť a trvanie súťaže
 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, a to v čase od 01.10.2017 do 31.12.2017 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“).

3.    Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území a v čase účasti dovŕšila vek 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov je povinná potvrdiť, že má k účasti v súťaži súhlas svojich zákonných zástupcov a je povinná tento súhlas na vyžiadanie organizátora doložiť (v prípade výhercu najneskôr pred odovzdaním výhry).
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení.

4.    Princíp a podmienky vstupu do súťaže
Spotrebiteľ sa má možnosť zapojiť sa do súťaže ak splní nasledovné podmienky:

 1. počas doby trvania súťaže si zakúpi jeden alebo viac produktov z limitovanej edície Sodastream Tropical (ďalej len „súťažný nákup“);
 2. počas doby trvania súťaže sa zaregistruje u organizátora ako súťažiaci tak, že na internetovej stránke www.sodastream.sk (ďalej len „súťažný web“) vyplní do vstupného formulára súťaže požadované údaje: meno, priezvisko, adresu, tel.číslo, e-mail a potvrdí svoj súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov;
 3. do formulára na súťažnom webe zadá DKP kód vytlačený na bločku z registračnej poklade

Do súťaže je možné počas jej trvania sa zapojiť opakovane a to raz za každý súťažný nákup. Viac vstupov do súťaže (vždy s doložením nového súťažného nákupu) zvyšuje šancu na výhru.
Súťažiaci je povinný uschovať si doklad o kúpe (bloček z registračnej pokladne alebo faktúru) počas trvania súťaže) za účelom overenia platnej účasti v súťaži pred odovzdaním výhry. Pokiaľ súťažiaci nepredloží doklad o kúpe, bude zo súťaže vyradený. Bez preukázania sa týmto dokladom o kúpe v prípade vylosovania výhercu, nie je možné výhru prevziať.
Výrobky z limitovanej edície Sodastream Tropical zaradené do súťaže sú nasledovné:

 • prístroj na výrobu perlivej vody JET PASTEL GRASS GREEN (GG)   SODASTREAM       EAN: 8718692616141

 • prístroj na výrobu perlivej vody JET PASTEL ORANGE (OR)        SODASTREAM             EAN: 8718692616073

 • sirup TROPICAL RIO MANGO-KOKOS 440ml SODASTREAM                                              EAN: 8719128110295

 • sirup TROPICAL BALI ANANÁS-KOKOS 440ml SODASTREAM                                           EAN: 8719128110288

 • fľaša 1l TROPICAL DUO PACK - OSTROV SODASTREAM                                                    EAN: 8719128112602

 • fľaša 1l TROPICAL DUO PACK - PRALES SODASTREAM                                                     EAN: 8719128112589

5.    Výhry v súťaži

Súťažiaci zapojení do súťaže hrajú o nasledovné výhry:

 • 500 ks originálnych osušiek Sodastream (losovanie každý mesiac o 160 ks)

 • 5x víkendové pobyty pre 4-člennú rodinu v Aquacity Poprad (hlavná cena – losovanie týchto 5-ich pobytov prebehne až po ukončení súťaže, t.j. začiatkom januára 2018)

Výhry v súťaži budú losované nasledovne:

 • za mesiac október 2017 prebehne zlosovanie začiatkom novembra (160 ks osušiek)

 • za mesiac november 2017 prebehne losovanie začiatkom decembra (160 ks osušiek)

 • za mesiac december 2017 prebehne losovanie začiatkom januára 2018 (160 ks osušiek)

 • hlavná cena (5x víkendový pobyt pre 4-člennú rodinu + 4 osušky) sa bude losovať až začiatkom januára 2018

Účastníkmi súťaže v každom kalendárnom mesiaci budú súťažiaci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže v danom mesiaci. Účastníkmi súťaže o hlavnú výhru budú všetci súťažiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže  počas doby jej trvania. Do súťaže o hlavnú cenu postupujú aj súťažiaci, ktorí získali už vecnú cenu (osušku) v predošlých mesiacoch súťaže.
Výhercovia budú určení formou losovania vždy začiatkom mesiaca za ten predošlý v prípade vecných cien (osušiek) a v prípade hlavnej ceny sa losovanie uskutoční až po ukončení súťaže, t.j. začiatkom mesiaca január 2018, ako je uvedené vyššie v tomto bode 5. pravidiel.
Výhercovia súťaže budú o svojej výhre informovaní priebežne vždy po vyhlásení každého mesačného kola a v prípade hlavnej ceny po ukončení doby trvania súťaže.  Výhercovia súťaže budú informovaní telefonicky alebo e-mailom na tel. čísle / e-mailovej adrese, ktoré uviedli pri registrácii na súťažnom webe, a to do 1 týždňa po vyhlásení výhercov. V prípade, ak výhercu nebude možné kontaktovať v uvedenej lehote, pričom zo strany organizátora budú uskutočnené maximálne 3 pokusy o kontaktovanie výhercu, nahradí výhercu ďalší vylosovaný súťažiaci v poradí v danom súťažnom kole.
Po overení organizátorom, že výherca splnil všetky podmienky súťaže, organizátor odovzdá výhru (vecné ceny a aj hlavnú cenu) výhercovi na najbližšej predajni PLANEO ELEKTRO alebo ju zašle na adresu, ktorú si výherca zvolí.
V prípade nesplnení niektorej zo súťažných podmienok zaniká nárok výhercu na získanie výhry. V tomto prípade nahradí výhercu ďalší vylosovaný súťažiaci v poradí v danom súťažnom kole.
Výhry v súťaži nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

6. Osobitné ustanovenia

Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady spojené s prevzatím výhry. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia. O všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje Organizátor na základe svojej vlastnej úvahy. Pokiaľ Organizátor súťaže zistí, že účastník súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto účastníka vylúčiť zo súťaže. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré meno Organizátora súťaže.

7. Spracovanie osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže dávajú Organizátorovi súťaže svoj výslovný súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane údajov“) so spracovaním osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytli spôsobom a v rozsahu podľa bodu 4 týchto pravidiel. Účastníci svoj súhlas so spracovaním údajov udeľujú za účelom realizácie súťaže, riadnej identifikácie účastníkov súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tento súhlas účastníci udeľujú na dobu neurčitú, pričom ho môžu kedykoľvek odvolať, avšak berú na vedomie, že v takom prípade nie je možné, aby zostali zaradení do súťaže (budú zo súťaže vyradení). Organizátor je oprávnený uchovávať a spracúvať osobné údaje účastníkov po dobu, po ktorú je uchovávanie osobných údajov potrebné v zmysle platných právnych predpisov, alebo po ktorú to vyžaduje ochrana oprávnených záujmov organizátora.
Prihlásením sa do súťaže dávajú účastníci Organizátorovi zároveň svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých spôsobom a v rozsahu podľa bodu 4 týchto pravidiel na účely zasielania informácií o ďalších súťažiach organizovaných Organizátorom. Tento súhlas účastníci udeľujú na dobu neurčitú, pričom ho môžu kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu podľa tohto odseku nemá za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Udelením súhlasu podľa tohto odseku účastník zároveň súhlasí, že mu na jeho e-mail alebo mobilné telefónne číslo môžu byť zasielané informácie ohľadom súťaže, ako aj informácie o iných súťažiach organizovaných Organizátorom.

 • Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby organizátor zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, kombinoval, preskupoval.

 • Organizátor. sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníkov súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnúť partnerom Organizátora za účelom dodania výhry.

 • Účastník súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 • Účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyhlasuje a potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 • Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Organizátora. Výhra a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

 • Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo účastníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 • Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. V prípade, že dôjde k zmene v podmienkach a pravidlách súťaže, bude zmena a pravidlá súťaže zverejnené na internetovej stránke Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s týmto štatútom a pravidlami súťaže v sieti partnerských predajní organizátora na území SR alebo na webovej stránke Organizátora súťaže www.sodastream.sk. Účastník súťaže plne súhlasí s pravidlami a štatútom súťaže ako aj práv a povinností z nich vyplývajúcich a zaväzuje sa riadiť týmto štatútom a podmienkami. V žiadnom prípade nebude výhra odovzdaná účastníkovi súťaže pokiaľ nebude úplne súhlasiť s týmto štatútom a podmienkami počas celého trvania súťaže ako aj po jej skončení. V prípade, ak účastník nebude súhlasiť s týmto štatútom a podmienkami súťaže, resp. bude mať k nim výhrady nebude zapojený do súťaže.
Súťaž a vzťahy medzi účastníkmi súťaže a prevádzkovateľom sa riadia slovenskými právnymi predpismi.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

V Bratislave, dňa 22.9.2017