Darček pri kúpe prístroja POWER

Po registrácii a nahraní kópie dokladu o kúpe prístroja POWER Ti pošleme uvítací balíček SodaStream. Platí len pre registráciu prístroja POWER zakúpeného na Slovensku.
 


Spotrebiteľ svojou registráciou udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom registrácie na internetových stránkach: www.sodastream.sk alebo www.facebook.com/SodaStream.Slovakia spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14206/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“), ako aj údajov o spotrebiteľom realizovaných nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) na účely vykonania právnych a iných úkonov súvisiacich s marketingovými akciami (predĺžená záruka, spotrebiteľské súťaže atď.) a realizáciou postupov podľa pravidiel týchto marketingových akcií, a ďalej na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu.

Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním údajov na účely marketingu môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi. Spotrebiteľ má právo na informáciu o obsahu jeho osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ako aj právo požadovať opravu týchto údajov. Ďalej má právo požadovať likvidáciu osobných údajov, ak pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu zákona alebo ak účel ich spracúvania skončil, tak ako sú tieto práva bližšie špecifikované v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje na dobu trvania vyššie uvedeného účelu spracovania osobných údajov. Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov poskytol tieto údaje tretím osobám, vrátane ostatných spoločností v skupine spoločností, ktorej je Poskytovateľ súčasťou, obchodných partnerov Poskytovateľa a osôb, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby, vrátane osôb v krajinách mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa na účely marketingu spotrebiteľ zároveň udeľuje spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií elektronickou formou podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi.