6 ROKOV ZÁRUKA NA PRÍSTROJE JET A PLAY Z LIMITOVANEJ EDÍCIE 2v1

Zaregistruj svoj prístroj JET alebo PLAY z limitovanej edície 2v1 a získaš bezplatne záruku na 6 rokov.

 


Spoločnosť FAST Plus, s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, Bratislava, PSČ 831 06, IČO: 35712783 (ďalej len „spoločnosť FAST PLUS“), poskytuje spotrebiteľom nad rámec zákonnej dvojročnej záruky predĺženú SodaStream ZÁRUKU, a to v dĺžke ďalších štyroch rokov (48 mesiacov) od skončenia zákonnej záruky. Predĺžená SodaStream ZÁRUKA je poskytovaná za nasledujúcich podmienok:

 1. Predĺžená SodaStream ZÁRUKA sa vzťahuje len na prístroje SodaStream JET White, JET Red/Silver, JET Titan/Silver, PLAY White, PLAY Black a PLAY Red z limitovanej edície 2v1, dovážané a distribuované spoločnosťou FAST PLUS, ktoré boli zakúpené po 1.10.2014 a je poskytovaná len spotrebiteľom – fyzickým osobám, ktoré nie sú  podnikateľskými subjektmi  v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Pre vznik nároku na predĺženú SodaStream ZÁRUKU je potrebné, aby sa spotrebiteľ do 30 dní odo dňa kúpy výrobku zaregistroval na adrese www.sodastream.sk . Na základe tejto registrácie bude spotrebiteľovi spoločnosťou FAST Plus vystavený certifikát, ktorý bude spotrebiteľa oprávňovať k uplatneniu práv vyplývajúcich z predĺženej SodaStream ZÁRUKY.
 3. V prípade, že nahlásená porucha na výrobku nebude uznaná na záručnú opravu, teda ak, za poruchu  nebude FAST Plus  zodpovedať, môže byť po predchádzajúcej  dohode so spotrebiteľom porucha odstránená za poplatok.
 4. Práva a povinnosti spoločnosti FAST Plus  a spotrebiteľa pri predĺženej SodaStream ZÁRUKE sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zákonnú záruku, s nasledujúcimi výnimkami:
  – predĺžená SodaStream ZÁRUKA začína prvým nasledujúcim dňom po skončení zákonnej dvojročnej  záruky a končí uplynutím 4 rokov (48 mesiacov) od tohto dňa
  – pri reklamácii v rámci predĺženej SodaStream ZÁRUKY je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o zakúpení výrobku a certifikát vystavený spoločnosťou FAST Plus
  – nároky z predĺženej SodaStream ZÁRUKY je potrebné uplatňovať priamo u spoločnosti FAST Plus , ktorá je autorizovaným servisným strediskom pre produkty Sodastream
  – v rámci predĺženej SodaStream ZÁRUKY bude oprávnená reklamácia vád výrobku spoločnosťou FAST Plus riešená vždy len opravou alebo výmenou súčiastky alebo celého výrobku; spotrebiteľ nemá z dôvodu vád výrobku právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na počet porúch alebo počet predchádzajúcich opráv,
  – v prípade oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady , ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, bude spoločnosťou FAST Plus vadný výrobok vymenený za nový výrobok zrovnateľných alebo lepších technických parametrov z aktuálneho sortimentu značky SodaStream,
  – v prípade výmeny vadnej súčiastky alebo celého výrobku za nový výrobok, spoločnosť FAST Plus neposkytuje novú záruku, ale trvá naďalej pôvodná predĺžená SodaStream ZÁRUKA
  – reklamácie vád v rámci predĺženej SodaStream ZÁRUKY budú vybavené v lehote najneskôr do 30 dní.
  – predĺžená SodaStream ZÁRUKA je neprenosná a neprevoditeľná
 5. SodaStream ZÁRUKA sa nevzťahuje na vady spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom), použitím výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu alebo návodom na používanie, ďalej spôsobené takým používaním, ktoré je nezlučiteľné so zaobchádzaním prístroja, použitím na iný, než domáci účel, použitím nevhodného príslušenstva (predovšetkým neoriginálnych  plynových bombičiek CO2).  Ďalej sa predĺžená SodaStream ZÁRUKA nevzťahuje na spotrebný materiál, bežné opotrebenie atď.
 6. Spotrebiteľ svojou registráciou udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom registrácie na internetových stránkach: www.sodastream.sk alebo www.facebook.com/SodaStream.Slovakia spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14206/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“), ako aj údajov o spotrebiteľom realizovaných nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) na účely vykonania právnych a iných úkonov súvisiacich s marketingovými akciami (predĺžená záruka, spotrebiteľské súťaže atď.) a realizáciou postupov podľa pravidiel týchto marketingových akcií, a ďalej na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu.
  Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním údajov na účely marketingu môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi. Spotrebiteľ má právo na informáciu o obsahu jeho osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ako aj právo požadovať opravu týchto údajov. Ďalej má právo požadovať likvidáciu osobných údajov, ak pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu zákona alebo ak účel ich spracúvania skončil, tak ako sú tieto práva bližšie špecifikované v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje na dobu trvania vyššie uvedeného účelu spracovania osobných údajov. Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov poskytol tieto údaje tretím osobám, vrátane ostatných spoločností v skupine spoločností, ktorej je Poskytovateľ súčasťou, obchodných partnerov Poskytovateľa a osôb, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby, vrátane osôb v krajinách mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa na účely marketingu spotrebiteľ zároveň udeľuje spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií elektronickou formou podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi.
 7. Spoločnosť FAST Plus si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej SodaStream ZÁRUKY s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre  odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej SodaStream ZÁRUKY účinné v dobe registrácie spotrebiteľa.