Pravidlá 60-dňovej garancie vrátenia kúpnej ceny

(ďalej len „garancia“)

Stojíme si za prvotriednou kvalitou všetkých našich výrobkov. Nie je tomu inak ani v prípade prístrojov na výrobu perlivej vody z modelovej rady SPIRIT a práve preto, ak by sa stalo, že s výrobkami SodaStream SPIRIT White, Black alebo Red, zakúpenými v partnerskej maloobchodnej sieti na Slovensku v dobe platnosti garancie nebudete spokojný, máte možnosť ich vrátiť do 60 dní od nákupu a my Vám vrátime kúpnu cenu.

Pravidlá garancie:

 1. Poskytovateľom garancie je výhradný distribútor výrobkov SodaStream pre Slovenskú republiku, spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 35712783, IČ DPH: SK 2020227616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14206/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).
 2. Garancia sa vzťahuje na 3 typy prístrojov na výrobu perlivej vody s označením SodaStream SPIRIT White, Black a Red, distribuované Poskytovateľom na území Slovenskej republiky a zakúpené spotrebiteľom v partnerskej maloobchodnej sieti v dobe platnosti garancie: od 1.2.2017 do 31.10.2017. Zoznam partnerských maloobchodných predajní je uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa garancie: www.sodastream.sk.
 3. Garancia sa vzťahuje len na výrobky zakúpené spotrebiteľom formou predaja koncovým zákazníkom s vylúčením bonusových, vernostných a im podobných programov a súťažných výhier. Každý spotrebiteľ je oprávnený zúčastniť sa tejto garancie počas jej trvania iba raz.
   
 4. Výrobky je možné vrátiť najneskôr do 60.-ho dňa (vrátane) od dátumu predaja, pričom najneskôr v 60-y deň musí byť výrobok odoslaný spotrebiteľom doručený na adresu, ktorú uvádza Poskytovateľ v pravidlách garancie.
 5. Spotrebiteľ uplatní svoje práva vyplývajúce z garancie vyplnením sprievodného kupónu na internetovej stránke www.sodastream.sk a vrátením tovaru Poskytovateľovi garancie. Vrátený tovar musí byť čistý, kompletný (balenie musí obsahovať prístroj Spirit, bombičku CO2 a výrobcom dodávanú fľašu na sýtenie a návod) a nepoškodený, zabalený v originálnom obale a musí byť priložený: - vyplnený a vlastnoručne podpísaný sprievodný kupón, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel
  - originálny doklad o kúpe a úhrade kúpnej ceny s vyznačeným dátumom nákupu
  Doklady musia byť predložené v origináloch, kópie nebudú uznané.
 6. Výrobky je nutné vrátiť poštou na nasledujúcu adresu: Idea Element s.r.o., Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika. Spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o. a Idea Element s.r.o. nezodpovedajú za poštou stratené alebo neskoro doručené balíky, za nekompletné alebo nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní výrobku poštou nie považované za jeho doručenie spoločnosti Idea Element s.r.o.. Z tohto dôvodu odporúčame spotrebiteľovi zásielku poistiť proti strate.
 7. Požiadavka na vrátenie kúpnej ceny bude posúdená v lehote 28 dní od prevzatia vráteného výrobku spoločnosťou Idea Element s.r.o. V prípade, že požiadavke bude vyhovené, bude zákazníkovi vrátená ním zaplatená kúpna cena, avšak maximálne vo výške priemernej maloobchodnej ceny za výrobok v troch najväčších maloobchodných reťazcoch v SR, v ktorých je výrobok v predaji a maximálne vo výške Poskytovateľom uvádzanej odporúčanej maloobchodnej ceny výrobkov SodaStream SPIRIT White, Black alebo Red. Kúpna cena bude automaticky ponížená o čiastku náplne CO2 v hodnote odporúčanej maloobchodnej ceny, tj. 7,49 € v prípade, že bude prístroj vrátený bez plnej originálne naplnenej bombičky CO2 SodaStream s neporušenou ochrannou fóliou označenou logom Soda-Club / SodaStream na ventile.
  Uplatnenie požiadavky na vrátenie kúpnej ceny spotrebiteľovi je ponuka Poskytovateľa garancie na uzatvorenie zmluvy o spätnom odkúpení spotrebiteľom zakúpeného výrobku Poskytovateľom garancie, za podmienok uvedených v pravidlách garancie. Vrátenie kúpnej ceny bude realizované akceptovaním tejto ponuky Poskytovateľom garancie, t.j. odkúpením výrobku Poskytovateľom garancie, za podmienok uvedených v týchto pravidlách a zaplatením kúpnej ceny spotrebiteľovi. Kúpna cena, ktorá je uvedená na doklade o kúpe, bude spotrebiteľovi uhradená formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spotrebiteľa.
 8. Podmienkou spätného odkúpenia výrobku Poskytovateľom a vrátenie kúpnej ceny spotrebiteľovi je dodržanie všetkých pravidiel garancie spotrebiteľom. Na vrátenie kúpnej ceny nie je právny nárok, poskytovateľ garancie si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto garancie. Podmienky garancie a jej trvanie je možné zo strany Poskytovateľa zmeniť. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach alebo v dobe trvania, bude(ú) táto zmena(y) zverejnená(é) na internetovej stránke Poskytovateľa garancie. Zmena sa však nedotkne výrobkov zakúpených pred dátumom účinnosti tejto zmeny.
 9. V prípade nedodržania pravidiel garancie bude požiadavka na vrátenie kúpnej ceny výrobku zamietnutá a výrobok bude vrátený spotrebiteľovi na adresu, ktorú uviedol pri odoslaní.
 10. Táto garancia je spotrebiteľovi poskytovaná nad rámec jeho práva reklamovať zakúpený tovar. Poskytnutie garancie neobmedzuje spotrebiteľa v uplatnení jeho práv v rámci štandardného reklamačného konania podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a podľa platného reklamačného poriadku.